Al-Hadist Today
Telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Syarik] dari [Ibnu Aqil] dari [Rubayi' binti Mu'widz] dia berkata, "Aku mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa keranjang kurma ruthab dan ketimun yang masih muda, lalu beliau meletakkan di tanganku sesuatu dan bersabda: "Berhiaslah dengan ini dan pakailah ini."
Riwayat : Imam Ahmad (25778)
Freecode: